อาจารย์โดมธราดล   อนันตสาน

· ศศ.บ. (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก
· ศศม. (บริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
· รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (กำลังศึกษา)

อาจารย์ พีระพงษ์ โฆษิตานนท์

· บช.บ. (บัญชี)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
· รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

                                   

อาจารย์ณัฏยาณี  บุญทองคำ

· บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
· บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
· รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (กำลังศึกษา)

                                        

อาจารย์วิฑูรย์ วีรศิลป์

· พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
· รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
· ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย

                                   

อาจารย์สุวัฒน์ อินทรประไพ

· พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
· รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
· ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย