Responsive imageดร. นงลักษณ์ อานี

ประธานกรรมการ


รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

กรรมการ

ดร.ธิดารักษ์  ลือชา

กรรมการ

อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข

กรรมการ

อาจารย์อภิชาติ  งามรุ่งโรจน์

กรรมการ


ดร.สดุดี คำมี

กรรมการ

ดร.จิรโรจน์ บุญราช

กรรมการ

อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์

กรรมการ

ดร.สุพจน์ ประไพเพชร

กรรมการ


ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

กรรมการ

ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

กรรมการ

ดร.โดมธราดล อนันตสาน

กรรมการ

นางวาสนา สุขประเสริฐ

เลขานุการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์