Responsive imageประวัติความเป็นมา

       นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ยกฐานะวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่ง ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ การให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการปูพื้นฐานความรู้หมวดวิชาพื้นฐานให้นักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2518 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบไปด้วยบุคลากรจำนวน 8 คน แต่อีก 5 ปีต่อมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ ในปี พ.ศ. 2524 มีอาจารย์ จำนวน 45 คน แต่ในปี พ.ศ. 2527 มีการแยกตัวของบุคลากร เพื่อจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ทำให้จำนวนบุคลากรลดลงต่อมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกสาขาต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาสาขาการศึกษา คือ วิชาเอกสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา ในปีต่อมาจึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์ นาฏศิลป์ และดนตรีศึกษา การบริหารงานในช่วงแรกจัดโครงสร้างการบริหารเป็นหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปะ หลังจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยใช้คำว่า “ภาควิชา” แทน “หมวดวิชา” ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนอาจารย์ผู้สอนก็มีคุณวุฒิหลากหลายมากขึ้น ทำให้คณะ ฯ สามารถเปิดสอนหลักสูตรใหม่ ในสาขาวิชา เช่นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาพัฒนาชุมชน โดยมีอาจารย์เชี่ยวชาญทางสายมนุษยศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
       วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลให้สถาบันราชภัฏที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์จึงปรับเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


สภาพปัจจุบัน

      ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยมีประธานสาขาวิชา และคณบดี รวมทั้งสิ้น 20 คน รับผิดชอบงานบริหารคณะ ฯ  ใช้อาคาร 3 อาคารดนตรี อาคารศิลปะ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารนาฏศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารเรียน และใช้อาคาร 2 เป็นที่ทำการของคณะฯ เรียกว่า สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร จำนวน 110 คน ที่ร่วมพัฒนาคณะฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นที่จะร่วมพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
     ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้


ปริญญาตรี
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชาศิลปกรรม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชาภาษาจีน  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์  (รัฐศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชานิติศาสตร์  (นิติศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
 • สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)

ปริญญาโท
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)  (รัฐปศาสตรมหาบัณฑิต)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์