Responsive imageบุคลากรสายสนับสนุน


ชื่อ-สกุล วาสนา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์ภายใน  
ชื่อ-สกุล ลัดดา ศักดิ์เศรณี
ฝ่ายงาน งานสารบรรณ
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล กัลยา กระฐินทอง
ฝ่ายงาน งานเลขานุการ
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล ชุติมันต์ เบาะโต้ง
ฝ่ายงาน งานการเจ้าหน้าที่
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล สุกัญญา โคกทอง
ฝ่ายงาน งานพัสดุ
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล เกษฟ้า กองสี
ฝ่ายงาน งานการเงิน
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ
ฝ่ายงาน งานการประชุม
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล จรุวัตร คำยอด
ฝ่ายงาน งานแผน
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล จักวัน อุทัยสา
ฝ่ายงาน งานยานพาหนะ
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล จุฑามาส แก้วโยน
ฝ่ายงาน งานส่งเสริมวิชาการ
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล จุฑามาส ชื่นใจ
ฝ่ายงาน งานวิจัย
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล พิมพ์ชญา กรอุตตมา
ฝ่ายงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล กนิษฐ์ กรนานันท์
ฝ่ายงาน งานกองทุนนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล วันชัย นันเขียว
ฝ่ายงาน งานโสตทัศนศึกษา
เบอร์ภายใน  


ชื่อ-สกุล วาด จักรเสน
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล ทอด ไชยราช
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล กัลยากร ลำใย
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล ธนากา เอี่ยมศรี
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล สุนีย์ ทองนิล
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล ภิญโญ ภักดีสอน
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล ละไมค์ แก้วใหญ่
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล อุมาพร แก้วสี
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล นริทร มีทอง
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่


ชื่อ-สกุล ทูน ขวัญทอง
ฝ่ายงาน งานอาคารสถานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์