Responsive image
*** วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 ปี วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 45 ปี วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์