Responsive image
บรรยากาศการเปิดศูนย์ทดสอบภาษาจีน สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ศูนย์ทดสอบย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บรรยากาศบางส่วน วันที่ 9 มีนาคม 2563 โครงการ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านปากดุก ” ณ ห้องประชุมศูนย์ทดสอบภาษาจีน อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยท่าน ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองแห่ง ท่านอาจารย์ ดร.พรรณภรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์