Responsive image
โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

https://ndos.pro/view/folder/z44Wxrq2Ms4J7eS/โครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ Pop up หนังสือสไลด์ ป๊อบอัพทวิซต์ และรูบิก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา และ อาจารย์ ดร.กนิฐา แสงกระจ่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ อาจารย์นาฏอนงค์ พวงสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งได้กล่าวปิดงาน ซึ่งในงานนี้มีผู้สนใจเข้าอบรมกว่า 40 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์