Responsive image
***บรรยากาศวีนนี้ 31 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ​การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ อบต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ​การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ อบต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ​การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ อบต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ชำนาญ ทองแดง นายก อบต.สระแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยท่าน ดร.ธิดารักษ์ ลือชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ท่านอาจารย์อภิชาติ งามรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท่านคณาจารย์ที่เป็นวิทยากร น้องๆนักเรียน และ ชาวตำบลสระแก้วให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์