Responsive image
บรรยากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 18

บรรยากาศบางส่วน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ มนัสนันทฺ์ ปิ่นพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ท่านคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างพร้อมเพรียงกันhttps://ndos.pro/view/folder/es3yC5RQXAnGuMZ/บรรยากาศ  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์