Responsive image
บรรยากาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 12

บรรยากาศบางส่วน วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 12 ณ อบต.คลองคะเชนทร์ จ.พิจิตร โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ มนัสนันทฺ์ ปิ่นพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยท่าน จำนงค์ คชรอด รองนายกอบต.คลองคะเชนทร์ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ท่านคณาจารย์ น้องๆนักเรียน ประชาชนชาวคลองคะเชนทร์ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างพร้อมเพรียงกันhttps://ndos.pro/view/folder/KGBhIqEWOdPt2SM/บรรยากาศวันที่ 7 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์