Responsive image
การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 ณ เมืองกวางสี มลฑลหนานหนิง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 ณ เมืองกวางสี มลฑลหนานหนิง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รศ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ด่ร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย และทีมงานคณะฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย https://ndos.pro/view/folder/FQTgSIEuwdvn0xE/การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 ณ เมืองกวางสี มลฑลหนานหนิง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์