Responsive image
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

บรรยากาศบางส่วน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 10 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ธิดารักษ์ ลือชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยท่าน ประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ท่านคณาจารย์ น้องๆนักเรียน ประชาชน ตำบลท่าข้าม เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างพร้อมเพรียงกัน https://ndos.pro/view/folder/HRr0Qow2XtKLh8A/บรรยากาศบางส่วน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์