Responsive image
บรรยากาศบางส่วน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

บรรยากาศบางส่วน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 8 ณ เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยท่าน วิกิจ เพ็ญภาค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโภชน์ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ท่านคณาจารย์ น้องๆนักเรียน ประชาชน ตำบลบ้านโภชน์ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างพร้อมเพรียงกันhttps://ndos.pro/view/folder/XqHz3C9k2JipzuW/บรรยากาศบางส่วน วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์