Responsive image
***บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 222 อาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 222 อาคารสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์