Responsive imageดร. นงลักษณ์ อานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Untitled Document
***กิจกรรมและใบสมัคร** "การประกวดตั้งชื่อน้ำตก" ซึ่งเดิมชื่อน้ำตกจิ๋มใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
2019-07-04 14:28:54
บรรยากาศบางส่วน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.2562
2019-06-19 13:40:42
บรรยากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 18
2019-06-19 13:38:12
บรรยากาศ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ครั้งที่ 12
2019-06-07 10:10:43
การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 ณ เมืองกวางสี มลฑลหนานหนิง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019-06-04 09:01:50
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  83 ม. 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 056-717-137
 โทรสาร 056-717-137

Copyright 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์